Terms & conditions

TERMS & CONDITIONS

Podjetje Gallino d.o.o.

Drgančevje 12, Novo mesto, 8000 Novo mesto

Ti splošni pogoji poslovanja določajo pogoje naročanja, prodaje oziroma nakupa, plačila, dobave izdelkov ter reševanja reklamacij.Za vprašanja, ki niso urejena s temi pogoji, veljajo načela in pravila obligacijskega zakonika.

Kadar izdelke naročajo in kupujejo poslovni subjekti, takšni posli predstavljajo gospodarske pogodbe. Pri sklepanju poslov med nami veljajo temeljna načela poštenosti, gospodarnosti in vestnosti. V kolikor opravljate nakup kot fizična oseba, vas varuje še potrošniška zakonodaja, zlasti Zakon o varstvu potrošnikov ter Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.

Podjetje Gallino d.o.o., v teh splošnih pogojih nastopa kot ponudnik oziroma prodajalec.

Temeljna določila o ponudbi in načinu prodaje. Prodajo izvajamo pretežno na daljavo, s pomočjo spletne strani in kataloga. Povpraševanje in naročanje izdelkov je možno po elektronski pošti info@gallino.si ali po telefonu 07 3932098. Večina v katalogu in na spletni strani predstavljenih izdelkov imamo stalno na zalogi, vendar se za stanje trenutne zaloge želenega izdelka dodatno pozanimajte neposredno pri nas.Spletna stran www.gallino.si je informacijski sistem, s pomočjo katerega uporabnikom predstavljamo enostavne in hitre rešitve za potrebe, povezane z zunanjimi ali notranjimi talnimi površinami; za nova, stara, že obdelana ali neobdelana tla. V ta namen predstavljamo ponudbo raznovrstnih kakovostnih sestavljivih talnih oblog za proizvodnje, delavnice, garaže, dvorišča, vrtove…

Vso slikovno gradivo na spletni strani, katalogu, promocijskih letakih in drugem predstavitvenem gradivu je simbolne narave. Podjetje Gallino d.o.o. lahko spremeni te pogoje, ki pa jih vsakokrat ažurno objavlja na spletni strani www.gallino.si

Ob nakupu izdelkov z jamstvom, prodajalec kupcu izda garancijski list z naslednjimi podatki:

  • firma in sedež dajalca garancije
  • firma in sedež prodajalca
  • datum izročitve blaga
  • podatke, ki identificirajo blago
  • izjavo dajalca garancije, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku
  • ozemeljsko območje veljavnosti garancije
  • trajanje garancijskega roka
  • opozorilo, da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Ponudba artiklov in cene

Vse objavljene cene, zlasti v katalogu in na spletni strani so informativne narave. Kar pomeni, da se v določenem času pri ponudniku lahko spremenijo ali pa predstavitvena gradiva vsebujejo morebitne napake. Za prodajalca so zavezujoče cene, navedene v vsakokratni ponudbi, predračunu in računu kupcu.Vse cene so izražene v evrih in ne vključujejo DDV. Znesek naročila z vključenim DDV bo razviden v vsakokratnem predračunu in računu.Vse predstavljene izdelke imamo praviloma na zalogi. Vendar pa se pred naročilom predhodno vselej pozanimajte pri nas glede trenutne zaloge želenega produkta.

Plačilni pogoji

Praviloma se pri naročilu zahteva plačilo na podlagi predračuna. Kar pomeni, da blago odpremimo šele, ko prejmemo plačilo. Do plačila je lastnik blaga ponudnik. V primeru zamude plačila je ponudnik upravičen kupcu zaračunati tudi zamudne obresti v zakonsko določeni višini, nevarnost naključnega uničenja stvari pa preide na kupca. Če kupec zamuja s plačilom več kot en mesec, lahko ponudnik z enostransko pisno izjavo odstopi od kupo prodajne pogodbe.

Prodajalec in kupec pa se lahko dogovorita tudi za drugačen plačilne pogoje.Dobava blaga in okvirni čas dobavePovprečni čas dobave je za blago na zalogi praviloma tri do pet (3-5) delovnih dni.Če je za kupca rok dobave bistvenega pomena, mora to ponudniku ob naročilu sporočiti in izjaviti ali zaradi morebitnega daljšega roka dobave odstopa od naročila.Vse podrobnosti in pogoje dobave blaga se prodajalec in kupec vsakokrat individualno dogovorita.

Montaža

Montaža je del ponudbe prodajalca, vendar ni vključena v prodajno ceno izdelkov. Za primer izvedbe montaže s strani prodajalca, mora kupec to posebej naročiti. V tem primeru prodajalec prevzema nase odgovornost glede pravilne priprave in izvedbe montaže, če kupec zagotovi vse pogoje, ki niso odvisni od prodajalca.Za vse podrobnosti glede priprave in izvedbe montaže ter glede nadaljnje uporabe in vzdrževanja talnih oblog, se mora kupec držati navodil proizvajalca, ki jih prejme ob nakupu blaga, kar je pogoj za veljavnost garancij proizvajalca. V večji meri so navodila objavljena ter vizualno predstavljena tudi na spletni strani www.gallino.si

Reševanje reklamacij

Za vse morebitne reklamacije se obrnite na nas po elektronski pošti info@sestavi-tla.si ali po telefonu 07 3932098.Reklamacija se upošteva, če ima sam izdelek napako ali če je prišlo do napake pri montaži, ki jo je izvedel prodajalec. To pomeni, da produkt samostojno ali spojen v tleh nima lastnosti, ki so s strani proizvajalca ali prodajalca ob nakupu obljubljene, če so bili dostavljeni napačni izdelki oziroma, če izdelek kakorkoli odstopa od naročila. V primeru da gre za izdelke pod garancijo je za uveljavljanje garancije potrebno izpolniti tudi vse druge garancijske pogoje, zlasti da je kupec izdelek vgradil, uporabljal in vzdrževal v skladu za navodili proizvajalca.Če je zaradi morebitne napake izdelka prišlo do kakršnekoli druge škode pri kupcu, jo mora ta dokazati, kot tudi vzročno zvezo med napako in nastalo škodo.V primeru da kupec prejme blago z napako, mora to sporočiti ponudniku takoj, ko je to ugotovil, najkasneje pa v roku osmih dni po dobavi, s pisnim obvestilom poslanim na naslov info@sestavi-tla.si, skupaj s fotografijami blaga z napako. Ponudniku mora na njegovo zahtevo omogočiti tudi ogled reklamiranega blaga.Ponudnik bo reklamacijo rešil v najkrajšem času, kot jo je mogoče rešiti s skrbnostjo dobrega gospodarja. Če v roku petih tednov ne bi bilo mogoče rešiti reklamacije, ima kupec pravico da odstopi od kupo-prodajne pogodbe, ponudnik pa mu mora vrniti kupnino za blago v roku enega tedna od dane izjave o odstopu.Kupec mora prodajalcu na njegovo zahtevo vrniti reklamirano blago z napako, kot tudi v primeru odstopa od pogodbe zaradi nerešene reklamacije.Ponudnik si v skladu z dobrimi poslovnimi običaji ter skrbnostjo dobrega gospodarja prizadeva, da s svojim kupci ne prihaja v spor. V kolikor pa do spora vseeno pride, ga ponudnik in kupec rešujeta sporazumno in v dobri veri. V nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Vračilo blaga v roku 14 dni – potrošniki

Če je kupec fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti, se smatra za potrošnika in lahko v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov v roku 14 dni od dostave oziroma prevzema kupljenih izdelkov le te brez navajanja posebnega razloga prodajalcu vrne in dobi povrnjeno celotno kupnino. Pri čemer pa izdelki ne smejo biti rabljeni in jih mora kupec vrniti v roku nadaljnjih 14 dni.Zahtevek za odstop od nakupa v zakonskem 14 dnevnem roku, potrošnik poda z jasno izjavo o tem na info@gallino.si   V primeru uveljavljanja te pravice, stroški vračila blaga bremenijo kupca.

Varstvo podatkov

Ponudnik bo vse podatke o kupcu, o njegovih povpraševanjih, naročilih oziroma nakupih ter morebitnih posebnih dogovorih pri poslovanju z njim, varoval kot poslovno skrivnost.Morebitne posebne dogovore oziroma dodatno dogovorjene posebne pogoje sklenjenih poslov, mora kot poslovno skrivnost varovati tudi kupec.Osebne podatke kupcev lahko prodajalec pridobiva, zbira in nadalje obdeluje za namene obdelave povpraševanj, priprave naročila, prodaje, dobave in montaže blaga oziroma za uresničevanje pravic in dolžnosti iz medsebojnega poslovanja. Osnovne kontaktne podatke kupca lahko prodajalec uporablja tudi za nadaljnje obveščaje kupca o svoji ponudbi.

Book a

Free consultation